Miljö

MB Fastigheter AB:s huvudsakliga verksamhet är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostäder. Vår största negativa miljöpåverkan består av användning av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår påverkan på miljön.

 • Vi ska se till att den lagstiftning som finns inom miljöområdet är känd för samtliga medarbetare i företaget.
 • Vi ska, med hänsyn till en god boendemiljö, minimera förbrukningen av energi, vatten och övriga resurser.
 • Vi ska beakta miljöpåverkan och möjligheter till återvinning vid inköp av varor och tjänster samt vid val av arbetsmetoder i vår verksamhet.
 • Vi ska ha kunskap om våra fastigheters miljöstatus.
 • Vi ska se till att var och en i vårt företag tar ansvar för miljöarbetet i sitt yrkesutövande och alltid följer företagets miljöpolicy.
 • Vi ska underlätta för oss själva och våra hyresgäster att vara miljövänliga.
 • Vi ska vara lyhörda för våra hyresgästers önskemål och synpunkter inom miljöområdet.
 • Vi ska kontinuerligt utbilda och fortbilda vår personal i miljöfrågor.
 • Vi ska informera hyresgäster om hur vi arbetar miljövänligt.
 • Vi ska prioritera god boendemiljö och arbetsmiljö.
 • Vi ska arbeta aktivt för att effektivisera energiförbrukningen i befintliga anläggningar inom vårt fastighetsbestånd.
 • Vi ska vid moderniseringar och ombyggnationer i fastighetsbeståndet lägga stor vikt vid en effektiv energianvändning.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med åtgärder för de områden inom vår verksamhet som har störst miljöpåverkan.